बंद करे

पंचायते

कल्पा ब्लॉक के पंचायत(23) निचार ब्लॉक के पंचायत (18) पूह ब्लॉक के पंचायत (24)
बट्सेरी बरी असरंग
बारंग चगांव चांगो
ब्रुआ छोटा कम्बा चारंग
चान्सु काफनू गयबुंग
कल्पा कटगाँव हांगो
छितकुल मीरु जंगी
कामरू नाथपा कानम
दुनी निचार लाबरंग
खावगी पानवी लियो
किल्बा पोंडा लिप्पा
कोठी पुनाग मूरंग
मेबर रामणी नाको
पंगी रूपी नामगिया
पोवारी सुंगरा नेसंग
पुर्वानी तरंडा पूह
रकछम उरनी रारंग
रोघी युल्ला रिब्बा
सांगला मीरू रिस्पा
सापनी   रोपा
शोंग   शलखर
शुद्धारंग   स्पीलो
तेलंगी   ग्याबुंग
थेमगरंग